صنعت کشتی سازی

کشتی سازی-صنعت

صنعت کشتی سازی

نینگبو ویکتور تجربه زیادی در طراحی و ساخت مهر و موم های مکانیکی سفارشی برای صنایع دریایی و کشتیرانی دارد.طراحی مهر و موم ما برای انواع پمپ ها و کمپرسورهای مرتبط با صنایع دریایی و کشتیرانی مناسب است.
بسیاری از مهر و موم های مورد استفاده در چنین کاربردهایی باید در برابر آب دریا مقاوم باشند، بنابراین در بسیاری از موارد از مواد با کیفیت بالا ساخته می شوند.ما عملکرد بهبود یافته و مزایای کیفیت را از سیاست های طراحی و ساخت خود ارائه می دهیم.مهر و موم ما می تواند بدون تغییر مستقیماً در تجهیزات اصلی قرار گیرد.